Energia słoneczna dla każdego

POLITYKA Prywatności

Polityka Prywatności Power Profit Sp. z o. o.  
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 

Administrator 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest Power Profit Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 103/105, 90-441 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000752265, REGON 381517707, NIP 7292727881. Z Administratorem można się skontaktować przy pomoc poczty elektronicznej na adres e-mail: formularz@powerprofit.pl pod numerem telefonu 696 702 366 lub w siedzibie Administratora. 
  
Cel przetwarzania 
Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora wynikają ze zgody Użytkownika lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku podejmowanych przez Użytkownika działań.
    
Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: 
a) poprawy jakości świadczonych usług. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. „prawnie uzasadniony interes”, którym jest podnoszenie standardów obsługi Użytkownika, 
b) dla celów statystycznych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO „prawnie uzasadniony interes”, którym jest posiadanie informacji o statystykach, co pozwala na usprawnienie działalności strony www. Te dane są anonimizowane, 
c) obsługi zgłoszeń kierowanych z wykorzystaniem formularza kontaktowego. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO „prawnie uzasadniony interes”, którym jest udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane poprzez formularz kontaktowy lub w innej formie, w tym przechowywanie udzielonych odpowiedzi. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania danych osobowych skutkuje brakiem możliwości korzystania z niektórych usług (np. formularza kontaktowego). 
d) zawarcia i wykonania Umowy oraz usług dodatkowych (np. monitoringu instalacji fotowoltaicznej), jak również zapewnienia niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą Umową (art.6 ust.1 lit. b RODO), 
e) konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, tj. w celu realizacji obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym archiwizacji, przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (art.6 ust.1 lit. c RODO), 
f) dochodzenie roszczeń wynikających z Umowy (art.6 ust.1 lit. f RODO), 
g) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO „prawnie uzasadniony interes”, 

Czas przetwarzania 
Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji ww. celów. Będzie to czas: 
a) niezbędny do momentu udzielenia odpowiedzi na przesłane przez użytkownika zapytanie i przechowywanie potwierdzenia udzielonej informacji przez 24 miesiące, 
b) do momentu wyrażenia sprzeciwu, 
c) do momentu wycofania zgody na kontakt w celu przestawienia oferty handlowej, 
d) wykonywania zawartej umowy, w tym świadczenia usług czy przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub reklamacji a następnie także przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, np. do czasu przedawnienia roszczeń na mocy Kodeksu Cywilnego, lub, w przypadku dokumentów podatkowych, przez okres wynikający z przepisów dotyczących dokumentacji podatkowej i rachunkowej tj. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. 

Przekazywanie danych 
Administrator może przekazać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom, w tym: 
a) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. podmiotom zapewniającym prawidłowe funkcjonowanie strony www, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierających, jak również kancelariom prawnym oraz innym, świadczącym usługi na rzecz Administratora, 
b) innym administratorom, w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, 
c) krajowym uprawnionym organom państwowym. 

Prawa Użytkownika 
W celu skorzystania z poniższych praw należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem wskazanych powyżej danych kontaktowych. 
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 
a) prawo dostępu do danych osobowych, 
b) prawo do sprostowania danych osobowych, 
c) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), 
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
e) prawo do przenoszenia danych do innego administratora, 
f) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, 
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w zakresie jakim podstawą przetwarzania jest zgoda. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
h) przenoszenia danych (zakresie w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa się na podstawie zawartej z Administratorem umowy), tj. do otrzymania od Power Profit Sp. z o. o.  danych osobowych w ustrukturowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, 
i) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2. 

Transfer danych 
Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO.   

Media społecznościowe 
Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profil Administratora prowadzony na www.facebook.com. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu Administratora, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika portalu społecznościowego wynikają wprost z regulaminu danego portalu. 
  
Działania zautomatyzowane 
Nie zapewniamy usług obejmujących automatyczne podejmowanie decyzji (np. gromadzące dane użytkowników w celu opracowania profilu reklamowego).   

COOKIE 
Pliki cookies to małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu Użytkownika przeglądającego stronę www. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie witryny internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika i dokonywanych przez niego czynności. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu cookie znajdują się w dokumencie Polityka Cookies.

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 7 lutego 2021 r.

ZŁÓŻ ZAPYTANIE